A A A A A
สุภาษิต ๑๒
คนที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ แต่คนที่เกลียดคำตักเตือนก็โง่เขลา
คนดีได้รับความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์ แต่คนเจ้าเล่ห์นั้นพระองค์จะทรงลงโทษ
มนุษย์ไม่อาจตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยความชั่ว แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่ถูกสั่นคลอน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ผู้ที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ ส่วนผู้ที่เกลียดชังคำตักเตือนก็โง่เขลา
คนดีย่อมได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงประณามคนเจ้าเล่ห์
ไม่มีใครยั่งยืนอยู่ได้ด้วยความชั่ว แต่รากฐานของคนชอบธรรมจะไม่คลอนแคลน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่รัก​ความรู้ ก็​ชอบ​ให้​คน​อื่น​แก้ไข แต่​คน​ที่​เกลียดชัง​การ​ตักเตือน​ก็​เป็น​คน​โง่เขลา
พระยาห์เวห์​ชื่นชม​คนดี แต่​พระองค์​จะ​ประณาม​คน​ที่​วางแผน​ชั่วร้าย
ไม่​มี​ใคร​จะ​ตั้งมั่นคง​ด้วย​ความ​ชั่วร้าย​ได้ แต่​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ถอนราก​ถอนโคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด
คนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า แต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษ
คนจะตั้งอยู่ด้วยความโหดร้ายไม่ได้ แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ผู้ใดที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด
คนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเยโฮวาห์ แต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์จะทรงตำหนิ
คนจะตั้งอยู่ด้วยความชั่วร้ายไม่ได้ แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความชอบ ธรรม เปรียบ กับ ความ ชั่ว ร้าย ผู้ ใด ที่รัก คำสั่ง สอน ก็ รัก ความ รู้ แต่ บุคคล ที่ เกลียด การ ตักเตือน ก็ เป็น คน โฉด
คน ดี เป็น ที่ โปรดปราน ของ พระ เยโฮวาห์ แต่ คน ที่ คิด การ ชั่ว ร้าย พระองค์ จะ ทรง ตำหนิ
คน จะ ตั้ง อยู่ ด้วย ความ ชั่ว ร้าย ไม่ ได้ แต่ ราก ของ คน ชอบธรรม จะ ไม่ รู้จัก เคลื่อน ย้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok