A A A A A
สุภาษิต ๑๒
คนจะได้คำชมตามความฉลาดของเขา แต่คนที่ใจตลบตะแลงก็เป็นที่ดูหมิ่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนเราได้รับการยกย่องตามไหวพริบปฏิภาณของตน ส่วนคนหัวทึบย่อมเป็นที่ดูหมิ่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​รู้จักคิด​จะ​ได้รับ​การยกย่อง แต่​คน​ที่​มี​จิตใจ​สับสน​วุ่นวาย​ก็​ย่อม​เป็น​ที่​ดูถูก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คนจะได้คำชมเชยตามสามัญสำนึกที่ดีของเขา แต่คนที่ความคิดตลบตะแลงก็เป็นที่ดูหมิ่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คนจะได้คำชมเชยตามสติปัญญาของเขา แต่คนที่ความคิดตลบตะแลงจะเป็นที่ดูหมิ่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน จะ ได้ คำ ชมเชย ตาม สติปัญญา ของ เขา แต่ คน ที่ ความ คิด ตลบตะแลง จะ เป็น ที่ ดูหมิ่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok