A A A A A
สุภาษิต ๑๒
ภรรยาที่เลิศประเสริฐเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามี ส่วนภรรยาที่ทำให้ขายหน้าเป็นความผุกร่อนในกระดูกของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ภรรยา​ที่​ดี​เปรียบ​เหมือน​มงกุฎ​ของ​สามี แต่​ภรรยา​ที่​นำ​ความอับอาย​มา​ให้ ก็​เปรียบ​เหมือน​มะเร็ง​ใน​กระดูก​ของ​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความ เน่าเปื่อยในกระดูกสามี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเปื่อยเน่าในกระดูกสามี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ภรรยา ดี เป็น มงกุฎ ของ สามี ตน แต่ นาง ผู้ ที่ นำ ความ อับอาย มา ก็ เหมือน ความ เปื่อย เน่า ใน กระดูก สามี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok