A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๒๓
คนสุขุมย่อมเก็บงำความรู้ไว้ แต่คนโง่ป่าวร้องความโง่ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
คนฉลาดหลักแหลมไม่อวดรู้ แต่ใจของคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลาออกมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
คนฉลาด​ไม่​อวด​ใน​สิ่ง​ที่​เขา​รู้ แต่​จิตใจ​ของ​คนโง่​ป่าว​ประกาศ​ความโง่​ของ​ตน​ออก​มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
คนที่หยั่งรู้ย่อมเก็บความรู้ไว้ แต่คนโง่ป่าวร้องความโง่ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
คนที่หยั่งรู้ย่อมเก็บความรู้ไว้ แต่ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
คน ที่ หยั่งรู้ ย่อม เก็บความ รู้ ไว้ แต่ ใจ คน โง่ ป่าวร้อง ความ โง่ เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok