A A A A A
ทิตัส ๑
๑๔
ไม่สนใจนิยายของพวกยิวหรือกฎบัญญัติของคนทั้งหลายที่ไม่รับสัจจะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
และจะไม่ใส่ใจกับนิยายปรัมปราของยิวหรือกฎเกณฑ์ของพวกที่ปฏิเสธความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
จะ​ได้​ไม่​ไป​สนใจ​นิยาย​ปรัมปรา​เหลวไหล​ของ​ยิว และ​กฎ​ต่างๆ​ของ​คน​ที่​หัน​หน้า​หนี​จาก​ความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
และจะมิได้สนใจในนิยายของพวกยิว และในบทบัญญัติของมนุษย์ที่ไม่รับสัจธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
และจะมิได้สนใจในนิยายของพวกยิว และในบทบัญญัติของมนุษย์ซึ่งให้หันไปเสียจากความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
และ จะ มิได้ สนใจ ใน นิยาย ของ พวกยิว และ ใน บทบัญญัติ ของ มนุษย์ ซึ่ง ให้ หัน ไป เสีย จาก ความ จริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok