A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
๒๖
จงทักทายปราศรัยพี่น้องด้วยการจูบอันบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
จงทักทายพี่น้องทุกคนด้วยการจุมพิตอันบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
ทักทาย​พี่น้อง​ทุกคน​ด้วย​จูบ​ที่​บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
จงทักทายปราศรัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
จงทักทายปราศรัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
จง ทักทาย ปราศรัย พวก พี่น้อง ด้วย ธรรมเนียม จุบ อัน บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok