A A A A A
ฟีลิปปี ๔
สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

สุดท้าย​นี้ พี่น้อง​ครับ อะไร​ก็​ตาม​ที่​จริง ที่​น่านับถือ ที่​ถูกต้อง ที่​บริสุทธิ์ ที่​น่ารัก ที่​น่ายกย่อง นั่น​คือ​อะไรก็ตาม​ที่​ยอดเยี่ยม​และ​น่าสรรเสริญ ให้​เอาใจใส่​ใน​เรื่อง​เหล่า​นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จะ มี สันติ สุข จาก พระเจ้า ได้ อย่างไร พี่น้อง ทั้งหลาย ใน ที่สุด นี้ สิ่ง ใด ที่จริง สิ่ง ใด ที่ น่า นับถือ สิ่ง ใด ที่ ยุติธรรม สิ่ง ใด ที่ บริสุทธิ์ สิ่ง ใด ที่ น่า รัก สิ่ง ใด ที่ น่า ฟัง คือ ถ้า มี สิ่ง ใด ที่ ล้ำเลิศ สิ่ง ใด ที่ ควร แก่ การ สรรเสริญ ก็ ขอ จง ใคร่ครวญ ดู สิ่ง เหล่า นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok