A A A A A
ฟีลิปปี ๔
๑๗
ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนัล แต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าอยากได้ของกำนัล แต่ข้าพเจ้าอยากให้ตัวเลขในบัญชีของท่านเพิ่มขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
ไม่​ใช่​ว่า​ตอน​นี้​ผม​อยาก​จะ​ได้​ของ​อีก แต่​ผม​อยาก​ให้​คุณ​ได้รับ​สิ่ง​ตอบแทน​ใน​ส่วน​ที่​คุณ​ควร​จะ​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
มิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้ แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
มิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้ แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
มิ ใช่ ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ ได้ รับ ของ ให้ แต่ว่า ข้าพเจ้า อยาก ให้ท่า น ได้ ผล กำไร ใน บัญชี ของ ท่าน มาก ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok