A A A A A
ฟีลิปปี ๔
๑๒
ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ข้าพเจ้ารู้ว่ายามขาดแคลนเป็นอย่างไร และรู้ว่ายามมีเหลือเฟือเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอิ่มหนำหรือหิวโหย มั่งมีหรือขัดสน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ผม​รู้​ว่า​จะ​พอใจ​ได้​อย่างไร​ทั้ง​ตอน​ที่​ขัดสน และ​ตอน​ที่​มี​อย่าง​เหลือ​เฟือ ไม่​ว่า​จะ​อยู่​ใน​สภาพ​ไหน​ก็​ตาม ผม​ได้​เรียนรู้​เคล็ดลับ​ว่า​จะ​อยู่​อย่างไร ใน​เวลา​ที่​อิ่ม​ท้อง​หรือ​หิวโหย ใน​เวลา​ที่​มี​เหลือเฟือ​หรือ​ขาดแคลน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณีใดๆ ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ทั้งความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ข้าพเจ้า รู้จัก ที่ จะ เผชิญ กับ ความ ตกต่ำ และ รู้จัก ที่ จะ เผชิญ กับ ความ อุดม สมบูรณ์ ไม่ ว่าที่ ไหน หรือ ใน กรณี ใดๆ ข้าพเจ้า ได้ รับ การ สั่งสอน ให้ เผชิญ กับ ความ อิ่ม ท้อง และ ความ อดอยาก ทั้ง ความ สมบูรณ์ พูน สุข และ ความ ขัดสน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok