A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
เมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้ว ข้าพเจ้าจะมาหาท่านทั้งหลาย เพราะว่าข้าพเจ้าจะไปทางมาซิโดเนีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อข้าพเจ้าผ่านแคว้นมาซิโดเนียแล้วจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าจะเดินทางผ่านมาซิโดเนีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​ผม​ผ่าน​แคว้น​มาซิโดเนีย ผม​จะ​มาหา​พวก​คุณ เพราะ​ผม​ตั้งใจ​ที่​จะ​ผ่าน​มา​ทาง​นั้น​อยู่​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้ว ข้าพเจ้าจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปทางมาซิโดเนีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปทางมาซิโดเนีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เปา โลสัญ ญาว่าจะ ไป เยี่ยม ชาว โค รินธ์ การ ทักทาย ปราศรัย และ คำ แนะนำ เพราะ เมื่อ ข้าพเจ้า ข้าม แคว้น มา ซิ โด เนียแล้วข้าพ เจ้า จะ มา หา ท่าน เพราะ ข้าพเจ้า ตั้งใจ ว่า จะ ไป ทาง มา ซิ โดเนีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok