A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
และเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใคร ข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วเมื่อข้าพเจ้ามาก็จะมอบจดหมายแนะนำตัวให้กับคนที่ท่านเห็นชอบ และส่งพวกเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับเงินถวายของท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​ผม​มา​ถึง ผม​ก็​จะ​ส่ง​คน​ที่​พวก​คุณ​เลือก​ไว้​พร้อม​กับ​จดหมาย​แนะนำ​ตัว และ​เงิน​ที่​พวก​คุณ​ได้​บริจาค​ไป​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใด ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือและเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใดโดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือของถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ ข้าพเจ้า มา ถึง แล้ว พวก ท่าน เห็น ชอบ จะ รับรอง ผู้ ใด โดย จดหมาย ของ ท่าน ข้าพเจ้า จะ ใช้ ผู้ นั้น ถือ ของ ถวาย ของ ท่าน ไป ยัง กรุง เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok