A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๒๑
คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
คำลงท้ายนี้ข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
ผม​เปาโล​เขียน​คำ​ร่ำลานี้​ด้วย​มือ​ของ​ผม​เอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
คำแสดงความนับถือนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
คำแสดงความนับถือนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
คำแสด ง ความ นับถือ นี้ เป็น ลายมือ ของ ข้าพเจ้า เปาโล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok