A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๑๘
เพราะว่าพวกเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบาน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
พวกเขาได้ฟื้นจิตใจของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายขึ้นใหม่ด้วย คนเช่นนี้สมควรได้รับการนับถือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
เขา​ทำ​ให้​ผม​สดชื่น​ขึ้น​เหมือน​กับ​ที่​เคย​ทำ​ให้​กับ​พวก​คุณ ให้​เกียรติ​กับ​คน​แบบนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
เพราะเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้า และใจท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ท่านทั้งหลายจงนับถือคนเช่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
เพราะเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายชุ่มชื่น ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรับรองคนเช่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
เพราะ เขา ทำให้ จิตใจ ของ ข้าพเจ้า และ ของ ท่าน ทั้งหลาย ชุ่มชื่น ฉะนั้น ท่าน ทั้งหลาย จง รับรอง คน เช่น นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok