A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
ด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะว่าคำพยานของพวกเราเกี่ยวกับพระคริสต์ได้รับการยืนยันในพวกท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ที่​พวกคุณ​เป็น​อย่างนี้ ก็​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ทุกอย่าง​ที่​เรา​บอก​เกี่ยวกับ​พระคริสต์​นั้น​เป็น​ความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้น เป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ด้วยว่าพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ด้วยว่า พยาน เรื่อง พระ คริสต์ นั้น เป็น ที่ รับรอง แน่นอน ใน พวก ท่าน แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok