A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
๒๘
พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไม่สำคัญ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๘
ทรงเลือกสิ่งที่ต่ำต้อยของโลก สิ่งที่เขาดูหมิ่นและสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อล้มล้างสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๘
พระเจ้า​เลือก​สิ่ง​ที่​โลกนี้​ถือ​ว่า​ต่ำต้อย น่ารังเกียจ​และ​ไร้สาระ มา​ทำลาย​สิ่ง​ที่​โลกนี้​ถือ​ว่า​สำคัญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๘
พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๘
พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อย และสิ่งที่ถูกดูหมิ่น ทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังมิได้เกิดเป็นตัวจริงด้วย เพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๘
พระเจ้า ได้ ทรง เลือก สิ่ง ที่ โลก ถือว่า ต่ำต้อย และ สิ่ง ที่ ถูก ดูหมิ่น ทั้ง ทรง เลือก สิ่ง เหล่า นั้น ซึ่ง ยัง มิได้ เกิด เป็น ตัว จริง ด้วย เพื่อ จะ ได้ ทำลาย สิ่ง ซึ่ง เป็น ตัว จริงอยู่ แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok