A A A A A
ยอห์น ๓
๒๕
แต่เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกศิษย์ของยอห์นและคนหนึ่งในพวกยิวเรื่องการชำระมลทิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
เกิดการโต้เถียงขึ้นระหว่างสาวกบางคนของยอห์นกับชาวยิวคนหนึ่ง เรื่องการชำระตามระเบียบพิธี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
วัน​หนึ่ง​พวก​ศิษย์​ของ​ยอห์น​ได้​เถียง​กับ​ชาวยิว​คน​หนึ่ง​เรื่อง​พิธีชำระ​ล้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
เกิดการโต้เถียงกันขึ้น ระหว่างสาวกของยอห์นและยิวผู้หนึ่ง เรื่องการชำระมลทิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอห์นกับพวกยิวเรื่องการชำระ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
เกิด การ โต้เถียง กัน ขึ้น ระหว่าง สาวก ของ ยอ ห์น กับ พวก ยิวเรื่อง การ ชำระ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok