A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
ในวันนั้น พระบาทของพระองค์จะทรงยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็น 2 ส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันนั้นพระองค์จะทรงวางพระบาทบนภูเขามะกอกเทศ ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม และภูเขามะกอกเทศจะแยกออกเป็นสองส่วน จากตะวันออกถึงตะวันตก ทำให้เกิดหุบเขาที่กว้างใหญ่ โดยครึ่งหนึ่งของภูเขาจะเคลื่อนไปทางเหนือ อีกครึ่งหนึ่งเคลื่อนไปทางใต้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​วันนั้น เท้า​ของ​พระองค์​จะ​เหยียบ​อยู่​บน​ภูเขา​มะกอกเทศ ที่​อยู่​ทาง​ทิศตะวันออก​ของ​เมือง​เยรูซาเล็ม และ​ภูเขา​มะกอกเทศ​จะ​ถูก​แบ่ง​ออก​เป็น​สองส่วน​จาก​ทิศตะวันออก​ไป​ทิศตะวันตก และ​จะ​มี​หุบเขา​ที่​กว้าง​มาก​เกิดขึ้น​ระหว่าง​กลาง ภูเขา​ซีกหนึ่ง​จะ​แยก​ไป​ทางเหนือ อีก​ซีกหนึ่ง​จะ​แยก​ไป​ทางใต้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในวันนั้น พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขาครึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยซู คริสต์ จะ ยืน อยู่ ที่ ภูเขา มะกอก เทศ ( ก จ 1 : 10 - 11 ) ใน วัน นั้น พระ บาท ของ พระองค์ จะ ยืน อยู่ ที่ ภูเขา มะกอก เทศ ซึ่ง อยู่ หน้า เมือง เยรูซา เล็ม ด้าน ตะวันออก และ ภูเขา มะกอก เทศ นั้น จะ แยก ออก ตรง กลาง จาก ทิศ ตะวันออก ไป ทิศ ตะวันตก โดย มี หุบเขา กว้าง มาก คั่น อยู่ ภูเขา ครึ่ง หนึ่ง จึง จะ ถอย ไป ทาง เหนือ และ อีก ครึ่ง หนึ่ง จะ ถอย ไป ทาง ใต้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok