A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
แล้วพระยาห์เวห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาสู้รบกับชนชาติเหล่านั้นเหมือนในยามศึก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​พระยาห์เวห์​ก็​จะ​ออก​ไป​สู้รบ​กับ​ชนชาติ​ต่างๆ​เหล่านั้น เหมือนกับ​ที่​พระองค์​ทำ​ประจำ​ใน​ช่วง​สงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วพระเจ้าจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แล้ว พระ เยโฮ วาห์จะ เสด็จ ออก ไป ต่อสู้ กับ ประชาชาติ เหล่า นั้น เหมือน เมื่อ พระองค์ ทรง ต่อสู้ ใน วัน สงคราม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok