A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๒๑
เออ และหม้อปรุงอาหารทุกใบในเยรูซาเล็มและยูดาห์ จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์จอมทัพ เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น ในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้า ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์จอมทัพอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
หม้อทุกใบในเยรูซาเล็มและยูดาห์จะบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ และคนทั้งปวงที่มาถวายเครื่องบูชาจะหยิบหม้อบางใบไปใช้ในการต้มเครื่องบูชาได้ และในวันนั้นจะไม่มีชาวคานาอัน ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์อีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
หม้อหุงต้ม​ทุกๆใบ​ใน​เยรูซาเล็ม​และ​ใน​ยูดาห์​จะ​ต้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ให้​กับ​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น คนทั้งหมด​ที่​เอา​สัตว์​มา​ถวาย​เป็น​เครื่อง​บูชา จะ​สามารถ​มา​ใช้​หม้อหุงต้ม​เหล่านี้​ไป​ต้ม​เนื้อ​จาก​เครื่อง​บูชา​ที่​พวกเขา​นำ​มา​ถวาย ใน​วันนั้น​จะ​ไม่มี​พวก​พ่อค้า​มา​ขาย​หม้อหุงต้ม​ศักดิ์สิทธิ์​ใน​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​อีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
เออ และหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์ จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้าจอมโยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น ในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
เออ และหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์จอมโยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น ในวันนั้นจะไม่มีคนคานาอันในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธาอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
เออ และ หม้อ ทุก ลูก ใน เยรูซา เล็ม และ ยู ดาห์จะ เป็น ของ บริสุทธิ์ แด่ พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา เพื่อ ว่า ทุก คน ที่มา ถวาย สัต ว บูชา จะ เอา หม้อ ไป บ้าง และ จะ ต้ม เนื้อ ใน หม้อ เหล่า นั้น ใน วัน นั้น จะ ไม่ มีค น คา นา อัน ใน พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา อีก ต่อ ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok