A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
๑๖
และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในทุกชาติซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปปีแล้วปีเล่าเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ และจะถือเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
แล้วบรรดาผู้รอดชีวิตจากประชาชาติทั้งปวงที่มาโจมตีเยรูซาเล็มจะขึ้นไปเยรูซาเล็มทุกปี เพื่อนมัสการองค์กษัตริย์พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ และเพื่อฉลองเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ทุกคน​จาก​ทุก​ชนชาติ​ที่​เคย​โจมตี​เยรูซาเล็ม ที่​รอด​จาก​ภัยพิบัติ จะ​ขึ้น​มา​เยรูซาเล็ม​ทุกๆปี เพื่อ​นมัสการ​กษัตริย์​คือ​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น และ​จะ​ร่วม​เฉลิม​ฉลอง​เทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้วปีเล่า คือพระเจ้าจอมโยธา และจะถือเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้วปีเล่า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถือเทศกาลอยู่เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
ทั้ง โลก จะ อยู่ ใต้ การ ปกครอง ของ พระ คริสต์ และ อยู่ มาบ ร ร ดา คน ที่ เหลือ อยู่ ใน ประชาชาติ ทั้งปวง ซึ่ง ยก ขึ้น มา สู้ รบ กับ เยรูซา เล็ม จะ ขึ้น ไป นมัสการ กษัตริย์ ปี แล้ว ปี เล่า คือ พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา และ จะ ถือ เทศกาล อยู่ เพิง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok