A A A A A
เศคาริยาห์ ๑๔
นี่แน่ะ จะมีวันหนึ่งมาถึงเพื่อพระยาห์เวห์ เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อพวกเจ้าแบ่งของที่ริบมาได้ในหมู่พวกเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดูสิ วันเวลา​ของ​พระยาห์เวห์​กำลัง​มา และ​ของ​ที่​มีค่า​ของเจ้า​ที่​ถูก​ปล้น​ไป​จะ​ถูก​แบ่ง​ตรงหน้า​ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ดูเถิด วันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้ว เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ดูเถิด วันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สงคราม อัน บริสุทธิ์ ของ พระ คริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ และ กองทัพ ของ เขา จะ ถูก ทำลาย ( ว ว 19 : 11 - 21 ) ดูเถิด วัน แห่ง พระ เยโฮ วาห์มา ใกล้ แล้ว เมื่อ ทรัพย์สิน ที่ เขา ริบ ไป จาก เจ้า นั้น เขา จะ แบ่ง กันท่า มก ลาง เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok