A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
การเห็นด้วยนัยน์ตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ก็อนิจจังด้วยคือ กินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

มีเท่าที่ตาเห็นก็ดีกว่าเที่ยวอยากได้ไปเรื่อย นี่ก็อนิจจัง วิ่งไล่ตามลม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ความ​พอใจ​กับ​สิ่ง​ที่​ตา​ได้เห็น ก็​ยัง​ดีกว่า​ความ​อยาก​ที่​ไม่รู้​จบ นี่​ก็​เป็น​สิ่ง​ไม่เที่ยง​เหมือนกัน เหมือน​ไล่​ตาม​ลม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เห็นแล้วกับนัยน์ตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เห็นแล้วกับนัยน์ตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุ่นวายใจด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เห็น แล้ว กับ นัยน์ตา ก็ดี กว่า ความ ปรารถนา ที่ ตระเวน ไป นี่ ก็ เป็นความ ว่าง เปล่า และ ความ วุ่นวาย ใจ ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok