A A A A A
ปัญญาจารย์ ๖
เออ แม้ว่าเขามีชีวิตอยู่พันปีทวีอีกเท่าตัว แต่ไม่ได้ชื่นชมสิ่งดีอะไร ทุกคนต่างจบลงที่เดียวกันไม่ใช่หรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ต่อให้เขามีอายุยืนพันปีทวีเท่า แต่ไม่ได้ชื่นชมกับความเจริญรุ่งเรืองของตน ทุกคนล้วนไปยังที่เดียวกันไม่ใช่หรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถึงแม้ว่า​ชาย​คนนี้​จะ​มี​อายุยืน​หนึ่งพัน​ปี​ถึง​สองครั้ง แต่​ไม่พบ​ความสุข แล้ว​จะ​มี​ประโยชน์​อะไร เพราะ​สุดท้าย​แล้ว​ทุกคน​ก็​ต้อง​ไป​อยู่​ใน​จุด​เดียวกัน​ไม่ใช่​หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เออ แม้ว่าเขามีชีวิตอยู่พันปีทวีอีกเท่าตัว แต่ไม่ได้เห็นของดีอะไร ทุกคนมิได้ลงไปที่เดียวกันหมดดอกหรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เออ แม้ว่าเขามีชีวิตอยู่พันปีทวีอีกเท่าตัว แต่ไม่ได้เห็นของดีอะไร ทุกคนมิได้ลงไปที่เดียวกันหมดดอกหรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เออ แม้ ว่า เขา มี ชีวิต อยู่ พันปี ทวี อีก เท่าตัว แต่ ไม่ ได้ เห็น ของดี อะไร ทุก คน มิได้ ลง ไป ที่ เดียวกัน หมด ดอก หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok