A A A A A
ปัญญาจารย์ ๕
๑๗
อนึ่ง เขากินอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขา เขามีความยุ่งใจอย่างสาหัส มีความเจ็บไข้ และมีโทโส
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ตลอดชีวิตของเขา เขากินอยู่ในความมืดมน เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ความทุกข์ทรมานและความโกรธเคืองอย่างมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
ความจริง​แล้ว ตลอด​วันเวลา​ของเขา​นั้น เขา​ก็​กิน​อยู่​ใน​ความมืด เต็ม​ไปด้วย​ความ​หงุดหงิด​งุ่นง่าน​ใจ เจ็บไข้​ได้ป่วย และ​โกรธแค้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
อนึ่ง เขามีชีวิตอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขา เขามีความยุ่งใจอย่างสาหัส มีความเจ็บไข้ และมีโทโส
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
อนึ่งเขารับประทานอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขา เขามีความทุกข์อย่างสาหัสและมีโทโสพร้อมกับความเจ็บไข้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
อนึ่ง เขา รับประทาน อยู่ ใน ความ มืด ตลอด ปี เดือน ของ เขา เขา มีค วาม ทุกข์ อย่าง สาหัส และ มี โทโส พร้อม กับ ความ เจ็บไข้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok