A A A A A
สุภาษิต ๒๘
คนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่คนที่แสวงหาพระยาห์เวห์จะเข้าใจถี่ถ้วน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนชั่วไม่เข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง แต่ผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจถ่องแท้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คนชั่ว​ไม่​เข้าใจ​ความ​ยุติธรรม แต่​คน​เหล่านั้น​ที่​แสวงหา​พระยาห์เวห์ เข้าใจ​มัน​อย่าง​ครบถ้วน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าเข้าใจถี่ถ้วน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาห์เข้าใจสิ่งสารพัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน ชั่ว ร้าย ไม่ เข้าใจ ความ ยุติธรรม แต่ บรรดา ผู้ ที่ แสวง หา พระ เยโฮ วาห์เข้าใจ สิ่ง สารพัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok