A A A A A
สุภาษิต ๒๘
๒๖
คนที่เชื่อใจตัวเองเป็นคนโง่ แต่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาจะปลอดภัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
ผู้ที่วางใจในตัวเองเป็นคนโง่เขลา แต่ผู้ที่ดำเนินในสติปัญญาจะได้รับการปกป้องให้พ้นภัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​ความคิด​ของ​ตน คือ​คนโง่ แต่​คน​ที่​เดินตาม​สติปัญญา​ของ​ครู จะ​ปลอดภัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
บุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นคนโง่ แต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยกู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
บุคคลที่วางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่ แต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยให้พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
บุคคล ที่ วางใจ ใน จิตใจ ของ ตัว เป็น คน โง่ แต่ บุคคล ที่ ดำเนิน ใน ปัญญา จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok