A A A A A
สุภาษิต ๒๘
๑๗
คนที่มีความผิดในเรื่องฆาตกรรม จะหลบหนีไปจนตาย อย่าให้ใครช่วยเขาเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ผู้ที่ทุกข์ทรมานเพราะความผิดจากการฆ่าคนอื่น จะต้องหลบหนีไปจนตาย อย่าให้ผู้ใดช่วยเขาเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
อย่า​ไป​ช่วย​คน​ที่​มี​ความผิด เพราะ​ฆ่า​คนอื่น ปล่อย​ให้​เขา​หลบหนี​ไป​จน​ตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
คนใดที่มีกรรมชั่วเรื่องโลหิตของคนอื่น คนนั้นก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนตาย อย่าให้ใครช่วยเขาเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
คนใดที่ทำรุนแรงเรื่องโลหิตของคนอื่น คนนั้นก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนลงไปสู่ปากแดน อย่าให้ใครจับเขาเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
คน ใด ที่ ทำ รุนแรง เรื่อง โลหิต ของ คน อื่น คน นั้น ก็ เป็น คน หลบ หนี อยู่ จน ลง ไป สู่ ปาก แดน อย่า ให้ ใคร จับ เขา เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok