A A A A A
สุภาษิต ๒๘
๑๔
คนที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสุข แต่คนที่ทำใจตนให้แข็งกระด้างจะตกในความยากลำบาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ แต่ผู้ที่ทำใจแข็งกระด้างจะตกที่นั่งลำบาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
คน​ที่​กลัว​บาป​ก็​น่านับถือ​จริงๆ แต่​คน​ดื้อรั้น​จะ​ตก​อยู่​ใน​ความทุกข์ยากลำบาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
คนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็ได้รับพร แต่บุคคลที่ทำใจตนให้กระด้างจะตกในความลำบากยากเย็น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
คนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็เป็นสุข แต่บุคคลที่ทำใจตนให้กระด้างจะตกในความลำบากยากเย็น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
คน ที่ เกรง กลัว อยู่ เสมอ ก็ เป็น สุข แต่ บุคคล ที่ ทำใจ ตน ให้ กระด้าง จะ ตกใน ความ ลำบาก ยากเย็น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok