A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๒๐
คลังทรัพย์ล้ำค่าและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนมีปัญญา แต่คนโง่ผลาญมันจนเกลี้ยง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
คนฉลาดเก็บข้าวปลาอาหารชั้นเลิศ ไว้ในคลัง แต่คนโง่กินล้างกินผลาญสิ่งที่มีจนหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
สมบัติ​อัน​ล้ำค่า​และ​น้ำมัน​จะ​มี​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​คน​ฉลาด​เสมอ แต่​คนโง่​จะ​เขมือบ​ทุกอย่าง​ที่​ตัวเอง​มี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
คลังทรัพย์ประเสริฐและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาด แต่คนโง่กินมันหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
คลังทรัพย์ประเสริฐและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาด แต่คนโง่กินมันหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
คลัง ทรัพย์ ประเสริฐ และ น้ำมัน มี อยู่ ใน ที่ อาศัย ของ คน ฉลาด แต่ คน โง่ กิน มัน หมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok