A A A A A
สุภาษิต ๑๓
๑๙
ความปรารถนาที่กลายเป็นจริงนั้นหวานชื่นแก่วิญญาณ แต่การหันจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังสำหรับคนโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
ความสมปรารถนาเป็นที่ชื่นใจแก่วิญญาณ ส่วนคนโง่ชิงชังการหันจากความชั่วร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
ความหวัง​ที่​เป็น​จริง จะ​หวานชื่น​ใจ แต่​การ​ทิ้ง​ความชั่ว เป็น​รสชาติ​ที่​จืดชืด​ไม่​เอา​ไหน​สำหรับ​คน​โง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
ความปรารถนาที่สำเร็จเป็นของหวานสำหรับวิญญาณ แต่ที่จะหันเสียจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียด น่าชังของคนโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
ความปรารถนาที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งหอมหวานสำหรับจิตวิญญาณ แต่เป็นความสะอิดสะเอียนแก่คนโง่ที่จะละเสียจากความชั่วร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
ความ ปรารถนา ที่ สัมฤทธิ์ ผล เป็น สิ่ง หอม หวาน สำหรับ จิต วิญญาณ แต่ เป็นความ สะอิดสะเอียน แก่ คน โง่ ที่ จะ ละ เสีย จาก ความ ชั่ว ร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok