A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
๑๘
เมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้สามวันแล้ว หญิงคนนี้ก็คลอดบุตรด้วย และข้าพระบาททั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครอยู่กับพวกข้าพระบาทในบ้านนั้น ข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในบ้านนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
พอลูกอายุได้สามวัน ผู้หญิงคนนี้ก็คลอดลูกด้วยเช่นกัน มีเพียงเราสองคนอยู่ในบ้าน ไม่มีคนอื่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
หลังจาก​ที่​ลูก​ของ​ข้าพเจ้า​คลอด​ออก​มา​ได้​สาม​วัน หญิง​คนนี้​ก็​คลอด​ลูก​ออก​มา​คนหนึ่ง​ด้วย ใน​บ้าน​หลังนั้น มี​เรา​อยู่​กัน​แค่​สองคน ไม่​มี​คน​อื่นอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
เมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้สามวันแล้ว นางคนนี้ก็คลอดบุตรด้วย และข้าพระบาททั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่กับข้าพระบาททั้งสองในเรือนนั้น ข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในเรือนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
ต่อมาเมื่อข้าพระองค์คลอดบุตรได้สามวันแล้ว นางคนนี้ก็คลอดบุตรด้วย และข้าพระองค์ทั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่กับข้าพระองค์ทั้งสองในเรือนนั้น ข้าพระองค์ทั้งสองนั้นอยู่ในเรือนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
ต่อ มา เมื่อ ข้าพระ องค์ คลอด บุตร ได้ สาม วัน แล้ว นาง คน นี้ ก็ คลอด บุตร ด้วย และ ข้าพระ องค์ ทั้ง สอง อยู่ ด้วย กัน ไม่ มี ผู้ ใด อยู่ กับ ข้าพระ องค์ ทั้ง สอง ใน เรือน นั้น ข้าพระ องค์ ทั้ง สอง นั้น อยู่ ใน เรือน นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok