A A A A A
วิวรณ์ ๒๐
และมันจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆ ทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้มาชุมนุมกันเพื่อเข้าสู่สงคราม จำนวนของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

มันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั่วสี่มุมโลกที่เรียกว่าโกกและมาโกก ระดมพวกเขามาทำศึก คนพวกนี้มีจำนวนมากมายเหมือนเม็ดทรายที่ชายฝั่งทะเล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

และ​มัน​จะ​ออก​ไป​หลอกลวง​ทุกๆชนชาติ​ใน​โลกนี้​ที่​มี​ชื่อ​ว่า​โกก​และ​มาโกก มัน​จะ​รวบรวม​ชนชาติ​ต่างๆ​เหล่านั้น​เพื่อ​ไป​ทำ​สงคราม และ​พวกเขา​จะ​มี​จำนวน​มากมาย​มหาศาล​เหมือน​กับ​เม็ดทราย​ที่​อยู่​ตาม​ชายฝั่ง​ทะเล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงคราม จำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงคราม จำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ มัน จะ ออก ไปล่ อ ลวง บรรดา ประชาชาติ ทั้ง สี่ ทิศ ของ แผ่นดิน โลก คือ โกก และ มา โกก ให้ คน มา ชุมนุม กัน ทำ ศึก สงคราม จำนวน คน เหล่า นั้น มากมาย ดุจ เม็ด ทราย ที่ ทะเล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok