A A A A A
วิวรณ์ ๒๐
ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นได้รับมอบอำนาจในการพิพากษา ข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายหรือรูปของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา เขาทั้งหลายกลับมีชีวิตขึ้นอีกและครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์ต่างๆ ซึ่งผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นคือบรรดาผู้ได้รับอำนาจให้พิพากษา และข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของบรรดาผู้ถูกตัดหัวเนื่องจากเป็นพยานเพื่อพระเยซูและเนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้กราบนมัสการสัตว์ร้ายหรือรูปจำลองของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือ คนเหล่านี้คืนชีวิตเป็นขึ้นมาใหม่และครอบครองร่วมกับพระคริสต์พันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

หลังจาก​นั้น​ผม​เห็น​บัลลังก์​ต่างๆ​และ​มี​คน​นั่ง​อยู่​บนนั้น พวกเขา​ได้รับ​สิทธิ์​ที่​จะ​ตัดสิน​โทษ ผม​เห็น​พวก​วิญญาณ​ของ​คน​ที่​ถูก​ตัดหัว​เพราะ​ได้​ประกาศ​ความจริง​เกี่ยวกับ​พระเยซู​และ​ถ้อยคำ​ของ​พระเจ้า พวกเขา​ไม่ได้​กราบไหว้​สัตว์ร้าย​หรือ​รูปปั้น​ของ​มัน และ​ไม่มี​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​บน​หน้าผาก​หรือ​บน​มือ​ของ​เขา พวกเขา​ฟื้นขึ้น​จาก​ตาย และ​ได้​ครอบ​ครอง​ร่วมกับ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่งใหญ่​เป็น​เวลา​หนึ่งพัน​ปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น ทรงมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ ฟื้น ขึ้น ของ คริสเตียน เพื่อ ครอบครอง ร่วม กับ พระ คริสต์ ข้าพเจ้า ได้ เห็น บัลลังก์ หลาย บัลลังก์ และ ผู้ ที่นั่ง บน บัลลังก์ นั้น ทรง มอบ ให้ เป็น ผู้ ที่ จะ พิพากษา และ ข้าพเจ้า ยัง ได้ เห็น ดวง วิญญาณ ของ คน ทั้งปวง ที่ ถูก ตัด ศีรษะ เพราะ เป็น พยาน ของ พระ เยซู และ เพราะ พระ วจนะ ของ พระเจ้า และ เป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ บูชา สัตว์ ร้าย นั้น หรือ รูป ของ มัน และ ไม่ ได้ รับ เครื่องหมาย ของ มัน ไว้ ที่ หน้าผาก หรือ ที่ มือ ของ เขา คน เหล่า นั้น กลับ มี ชีวิต ขึ้น มา ใหม่ และ ได้ ครอบครอง ร่วม กับ พระ คริสต์ เป็น เวลา พันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok