A A A A A
วิวรณ์ ๒๐
และท่านจับพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตาน แล้วมัดมันไว้หนึ่งพันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทูตนั้นจับพญานาคคืองูดึกดำบรรพ์ผู้เป็นมารหรือซาตานล่ามมันไว้พันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ท่าน​ได้​จับ​พญานาค​ซึ่ง​เป็น​งู​ดึกดำบรรพ์ ซึ่ง​ก็​คือ​มาร​หรือ​ซาตาน แล้ว​เอา​โซ่​มัด​ไว้​หนึ่งพัน​ปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมัดมันไว้พันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และท่านได้จับพญานาค ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตาน และล่ามมันไว้พันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ ท่าน ได้ จับ พญา นาค ซึ่ง เป็น งู ดึกดำบรรพ์ ผู้ ซึ่ง เป็น พญา มาร และ ซา ตาน และ ล่าม มัน ไว้ พันปี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok