A A A A A
วิวรณ์ ๒๐
๑๒
ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตาย ทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น แล้วหนังสือต่างๆ ก็ถูกเปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
และข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง หนังสือเล่มต่างๆ เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนตามที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​คนทั้งหลาย​ที่​ตาย​ไปแล้ว ทั้ง​ผู้​ยิ่งใหญ่​และ​ผู้ต่ำต้อย ยืน​อยู่​ต่อหน้า​บัลลังก์​นั้น มี​หนังสือ​หลายเล่ม​ได้​ถูก​เปิดออก และ​มี​หนังสือ​อีก​เล่มหนึ่ง​ถูก​เปิดออก​ด้วย มัน​คือ​หนังสือ​แห่งชีวิต คน​ตาย​เหล่านั้น​ได้รับ​การ​ตัดสิน​โดย​ดู​จาก​การ​กระทำ​ของ​พวกเขา​ที่​ได้​บันทึก​ไว้​ใน​สมุด​เหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น และตามที่เขาได้กระทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น ตามที่เขาได้กระทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ข้าพเจ้า ได้ เห็น บรรดา ผู้ ที่ ตาย แล้ว ทั้ง ผู้ใหญ่ และ ผู้น้อย ยืน อยู่ จำเพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า และ หนังสือ ต่างๆ ก็ เปิด ออก หนังสือ อีก ม้วน หนึ่ง ก็ เปิด ออก ด้วย คือ หนังสือ แห่ง ชีวิต และ ผู้ ที่ ตาย ไป แล้ว ก็ ถูก พิพากษา ตาม ข้อความ ที่ จารึก ไว้ ใน หนังสือ เหล่า นั้น ตาม ที่ เขา ได้ กระทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok