A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๓๘
แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และ ถ้าเขาหันกลับ เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๘
แต่ผู้ชอบธรรมของเรา จะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ และหากเขาเสื่อมถอย เราจะไม่พอใจเขา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๘
แต่​คน​ที่​เรา​ยอมรับ​นั้น จะ​ใช้​ชีวิต​ด้วย​ความ​ไว้วางใจ และ​ถ้า​เขา​หันหลัง​เลิก​ไว้วางใจ เรา​จะ​ไม่​พอใจ​ใน​ตัวเขา​เลย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๘
แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๘
แต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ และถ้าผู้ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๘
แต่ คน ชอบธรรม จะ มี ชีวิต ดำรง อยู่ โดย ความ เชื่อ แต่ ถ้า ผู้ ใด เสื่อม ถอย ใจ ของ เรา จะ ไม่ มีค วาม พอใจ ใน คน นั้น เลย '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok