A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๓๗
เพราะอีก เพียงไม่นาน พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๗
เพราะ “เพียงครู่เดียว พระองค์ผู้กำลังเสด็จมาจะเสด็จมาและจะไม่ทรงล่าช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๗
พระเจ้า​บอกว่า “อีก​ไม่นาน​นัก พระองค์​ผู้ที่​กำลัง​จะ​มา​นั้น​ก็​จะ​มา​ถึง​แล้ว พระองค์​จะ​ไม่​ชักช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๗
อีกไม่นาน พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๗
`เพราะอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๗
` เพราะ อีก ไม่ นาน พระองค์ ผู้ จะ เสด็จ มา ก็ จะ เสด็จ มา และ จะ ไม่ ทรง ชักช้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok