A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๒๘
ส่วนคนที่ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น ถ้ามีพยานสักสองหรือสามปาก ก็จะต้องตายโดยปราศจากความปรานี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๘
คนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติของโมเสส หากมีพยานสองหรือสามคนยังต้องตายโดยปราศจากความเมตตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๘
คนไหน​ที่​ไม่ยอม​เชื่อฟัง​กฎ​ของ​โมเสส และ​มี​พยาน​สัก​สองสาม​ปาก คนนั้น​ก็​ถูก​ประหาร​ชีวิต​อย่าง​ไร้​ความเมตตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๘
คนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสนั้น ถ้ามีพยานสักสองสามปาก ก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๘
คนที่ได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติของโมเสสนั้น ถ้ามีพยานสักสองสามปาก ก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๘
คน ที่ ได้ ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติ ของ โมเสส นั้น ถ้า มี พยาน สัก สอง สาม ปาก ก็ จะ ต้อง ตาย โดย ปราศจาก ความ เมตตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok