A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๒๖
เพราะถ้าเรายังจงใจทำบาปอยู่เรื่อยๆ หลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว ก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
หลังจากรู้ความจริงแล้ว ถ้าเรายังขืนทำบาปโดยเจตนาต่อไปอีกก็จะไม่เหลือเครื่องบูชาลบบาปใดๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
แต่​ถ้าเรา​ยัง​ตั้งใจ​ทำผิด​อยู่​หลังจาก​ที่​เรา​รู้​เรื่อง​ความจริง​แล้ว ก็​จะ​ไม่มี​เครื่อง​บูชา​จัดการ​กับ​บาป​ให้​อีกแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว แต่เรายังขืนทำผิดอีก เครื่องบูชาลบบาปนั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว แต่เรายังขืนทำผิดอีก เครื่องบูชาไถ่บาปก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
การ ปฏิเสธ พระ คริสต์ และ เครื่องบูชา อื่นๆ เมื่อ เรา ได้ รับ ความ รู้ เรื่อง ความ จริง แล้ว แต่ เรา ยัง ขืน ทำ ผิด อีก เครื่องบูชา ไถ่บาป ก็ จะ ไม่ มี เหลือ อยู่ เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok