A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๒๕
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
อย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นประจำ แต่ให้เราให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้น และทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาทุกที
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ขอ​อย่าให้​เรา​ทิ้ง​การ​ประชุม​ไป​เหมือนกับ​ที่​บางคน​ทำ​อยู่ แต่​ให้​กำลังใจ​กัน​และ​กัน​มาก​ยิ่งขึ้น ยิ่ง​พวกคุณ​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า​วันนั้น ​กำลัง​ใกล้​มาถึง​แล้ว ก็​ยิ่ง​น่าจะ​ทำ​อย่างนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบางคนเคยกระทำนั้น แต่จงเตือนสติกันและกัน และให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ซึ่ง เรา เคย ประชุม กัน นั้น อย่า ให้ หยุด เหมือน อย่าง บาง คน เคย กระทำ นั้น แต่ จง เตือนสติ กันและกัน และ ให้ มาก ยิ่ง ขึ้น เมื่อ ท่าน ทั้งหลาย เห็น วัน เวลา นั้น ใกล้ เข้า มา แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok