A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๒๒
ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจาก มโนธรรมที่ไม่ดี และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
ก็ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงและมั่นใจอย่างเต็มที่ในความเชื่อ โดยที่จิตใจของเราได้รับการประพรมเพื่อชำระเราให้หมดจดจากจิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิด และกายของเราได้รับการชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
ดังนั้น​ขอให้​เรา​ทุกคน​เข้ามา​ใกล้ๆ​พระเจ้า​ด้วย​ความจริงใจ และ​มี​ความมั่นใจ​อย่าง​เต็มที่ มี​ใจ​ที่​ได้รับ​การ​ประพรม​ให้​สะอาด​จาก​ความรู้สึก​ผิดๆ​เพราะ​บาป และ​มี​ร่างกาย​ที่​ได้​ชำระ​ด้วย​น้ำ​ให้​บริสุทธิ์​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้ว และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยม มีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้าย และมีกายล้างชำระด้วยน้ำอันใสบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ก็ ให้ เรา เข้า มา ใกล้ ด้วย ใจ จริง ด้วย ความ เชื่อ อัน เต็ม เปี่ยม มี ใจ ที่ ถูก ประพรม ชำระ พ้น จาก การ วินิจฉัย ผิด และ ชอบ ที่ ชั่ว ร้าย และ มี กาย ล้าง ชำระ ด้วย น้ำ อัน ใส บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok