A A A A A
ฮีบรู ๑๐
เพราะถ้าทำได้ พวกเขาคงหยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือ? เพราะถ้าผู้นมัสการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งแล้ว คงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะถ้าทำเช่นนั้นได้ เขาจะไม่หยุดถวายเครื่องบูชาหรือ? เพราะผู้นมัสการจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเป็นพอ และจะไม่รู้สึกผิดกับบาปของเขาอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​ถ้า​กฎ​ทำ​ให้​คน​สมบูรณ์แบบ​ได้​จริง คน​คง​จะ​เลิก​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ไปแล้ว เพราะ​เขา​คง​ได้รับ​การ​ชำระ​ครั้งเดียว​ก็​พอแล้ว และ​ใจ​ของเขา​คง​ไม่​รู้สึก​ผิด​ต่อ​บาป​ที่​เขา​ได้ทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วมิใช่หรือ ถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้ว เขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วมิใช่หรือ เพราะถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้ว เขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะ ถ้า เป็น เช่น นั้น ได้ เขา คง ได้ หยุด การ ถวาย เครื่องบูชา แล้ว มิ ใช่ หรือ เพราะ ถ้า ผู้ นมัสการ นั้น ได้ รับ การ ชำระ ให้ บริสุทธิ์ ครั้ง หนึ่ง แล้ว เขา คง จะ ไม่ รู้สึก ว่า มี บาป อีก ต่อ ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok