A A A A A
ฮีบรู ๑๐
๑๒
แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาป เพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว พระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
แต่เมื่อปุโรหิตองค์นี้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว ก็ประทับลงที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
แต่​หลังจาก​ที่​พระคริสต์​ได้​สละ​ตัวเอง​เป็น​เครื่อง​บูชา​เพียง​ครั้งเดียว​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ตลอดไป พระองค์​ได้​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวามือ​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียว เป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไป พระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรงถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ฝ่าย พระองค์ นี้ ครั้น ทรง ถวาย เครื่องบูชา เพราะ ความ บาป เพียง หน เดียว ซึ่ง ใช้ได้ เป็นนิตย์ ก็ เสด็จ ประทับ เบื้อง ขวา พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok