A A A A A
ฮีบรู ๑๐
เพราะเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลัง ไม่ใช่ตัวจริง จึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้น ถึงความสมบูรณ์ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

บทบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึง ไม่ใช่ของจริง เพราะเหตุนี้จึงไม่สามารถทำให้ผู้เข้าเฝ้านมัสการสมบูรณ์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเดิมๆ ซึ่งถวายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆ ปีไม่มีสิ้นสุด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

กฎ​ของ​โมเสส​เป็น​แค่​เงา​ของ​สิ่งดีๆ​ที่​กำลัง​จะ​มาถึง มัน​ไม่ใช่​ของจริง ดังนั้น​กฎ​ของ​โมเสส​ที่​สั่ง​ให้​คน​ต้อง​เอา​เครื่อง​บูชา​แบบ​เดิมๆ​มา​ถวาย​พระเจ้า​ซ้ำแล้ว​ซ้ำอีก​ใน​ทุกๆปี​นั้น ไม่มี​วัน​ทำให้​คน​ที่​มา​เข้าเฝ้า​พระเจ้า​สมบูรณ์แบบ​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

โดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังมิใช่ตัวจริง เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้น จึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้านั้นไร้ข้อตำหนิได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

โดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั้นได้เป็นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้า มิใช่ตัวจริงของสิ่งนั้นทีเดียว พระราชบัญญัตินั้นจะใช้เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีๆเสมอมากระทำให้ผู้ถวายสักการบูชานั้นถึงที่สำเร็จไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พัน ธ สัญญา เดิม สิ้นสุด โดย เหตุ ที่ พระราชบัญญัติ นั้น ได้ เป็น แต่ เงา ของ สิ่ง ดี ที่ จะ มา ภายหน้า มิ ใช่ ตัว จริง ของ สิ่ง นั้น ทีเดียว พระราชบัญญัติ นั้น จะ ใช้ เครื่องบูชา ที่ เขา ถวาย ทุก ปีๆ เสมอ มาก ระ ทำให้ ผู้ ถวาย สัก การ บูชา นั้น ถึงที่ สำเร็จ ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok