A A A A A
ทิตัส ๒
ส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้อง
สอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตน มีความน่านับถือ มีสติสัมปชัญญะ มีความเชื่อที่ถูกต้อง มีความรัก และความทรหดอดทน
ส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกัน สอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความน่านับถือ ไม่ใส่ร้าย ไม่ติดเหล้า แต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ท่านต้องสอนสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลัก
พึงสอนชายผู้สูงอายุให้เป็นผู้รู้จักประมาณตน น่านับถือ ควบคุมตนเองได้ เข้มแข็งในความเชื่อ ในความรัก และในความอดทน
เช่นเดียวกันพึงสอนหญิงสูงอายุให้ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือติดเหล้า แต่ให้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ส่วน​คุณ​ให้​พูด​ใน​สิ่ง​ที่​สอดคล้อง​กับ​คำสอน​ที่​เป็น​ประโยชน์
สอน​ชาย​สูง​อายุ​ให้​รู้จัก​ควบคุม​ตน​เอง ทำ​ตัว​ให้​น่านับถือ สุขุม​รอบคอบ ให้​เจริญ​ขึ้น​ทั้ง​ใน​ด้าน​ความเชื่อ ความรัก และ​ความ​อดทน
ส่วน​หญิง​สูง​อายุ​ก็​เหมือน​กัน สอน​ให้​เขา​มี​ชีวิต​ที่​บริสุทธิ์​อย่าง​ผู้ที่​นับถือ​พระเจ้า อย่า​เที่ยว​ไป​ซุบซิบ​นินทา หรือ​ติด​เหล้า แต่​ให้​เป็น​คน​สอน​สิ่ง​ดีๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลัก
พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้เอาจริงเอาจัง ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มีความเชื่อ ความรัก และความอดทนตามสมควร
ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีความยำเกรงพระเจ้า ให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียด ไม่เป็นคนกินเหล้า แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันถูกต้อง
พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้เอาจริงเอาจัง ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มีความเชื่อ ความรัก และความอดทนอันถูกต้อง
ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีการประพฤติอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้เป็นคนใส่ความเท็จ ไม่เป็นคนดื่มเหล้าองุ่นมาก แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คำ สอน ที่ จำเป็น สำหรับ การ ดำเนิน ชีวิต ใน ทาง ของ พระเจ้า ฝ่าย ท่าน จง สั่งสอน ให้ สอดคล้อง กับ คำ สอน อัน ถูก ต้อง
พึง สอน ชาย ที่ สูงอายุ ให้ รู้จัก ประมาณตน ใน การ กิน ดื่ม ให้ เอาจริงเอาจัง ให้ มี สติสัมปชัญญะ ให้ มีค วาม เชื่อ ความ รัก และ ความ อดทน อัน ถูก ต้อง
ส่วน ผู้หญิง ที่ สูงอายุ ก็ เหมือน กัน ให้ เขา มี การ ประพฤติ อย่าง บริสุทธิ์ อย่า ให้ เป็น คน ใส่ความ เท็จ ไม่ เป็น คน ที่ สนใจ เหล้า องุ่น มาก แต่ ให้ เป็น ผู้ สอน สิ่ง ที่ ดี งาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok