A A A A A
ทิตัส ๒
ท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้าน ในการสอนอย่างจริงใจ จริงจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ท่านจงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยการทำสิ่งที่ดี ในการสอนของท่านจงสำแดงความซื่อตรง ความเอาจริงเอาจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คุณ​ควร​จะ​ทำ​สิ่ง​ดีๆ​ให้​พวก​เขา​ดู​เป็น​ตัวอย่าง เวลา​ที่​คุณ​สอน​ก็​ให้​จริงใจ​และ​จริงจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง และในการสอนจงสุจริตและมีใจสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง ในคำสอนจงแสดงความสุจริต ให้เอาจริงเอาจัง ให้จริงใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ท่าน จง สำแดง ตน ให้ เป็น แบบอย่าง ใน การ ดี ทุก สิ่ง ใน คำ สอน จง แสดง ความ สุจริต ให้ เอาจริงเอาจัง ให้ จริงใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok