A A A A A
ทิตัส ๒
เพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามีและบุตรของพวกตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วนางจะสามารถฝึกฝนบรรดาหญิงสาวให้รักสามีและลูกๆ ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จะ​ได้​อบรม​หญิง​สาว​ให้​รัก​สามี​และ​ลูกๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้รักสามีและรักบุตรของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพื่อ เขา จะ ได้ ฝึกสอน พวก ผู้หญิง สาว ๆ ให้ รู้จัก ประมาณตน ใน การ กิน ดื่ม ให้ รัก สามี และ รัก บุตร ของ ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok