A A A A A
ทิตัส ๒
ส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกัน สอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความน่านับถือ ไม่ใส่ร้าย ไม่ติดเหล้า แต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เช่นเดียวกันพึงสอนหญิงสูงอายุให้ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือติดเหล้า แต่ให้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ส่วน​หญิง​สูง​อายุ​ก็​เหมือน​กัน สอน​ให้​เขา​มี​ชีวิต​ที่​บริสุทธิ์​อย่าง​ผู้ที่​นับถือ​พระเจ้า อย่า​เที่ยว​ไป​ซุบซิบ​นินทา หรือ​ติด​เหล้า แต่​ให้​เป็น​คน​สอน​สิ่ง​ดีๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีความยำเกรงพระเจ้า ให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียด ไม่เป็นคนกินเหล้า แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีการประพฤติอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้เป็นคนใส่ความเท็จ ไม่เป็นคนดื่มเหล้าองุ่นมาก แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ส่วน ผู้หญิง ที่ สูงอายุ ก็ เหมือน กัน ให้ เขา มี การ ประพฤติ อย่าง บริสุทธิ์ อย่า ให้ เป็น คน ใส่ความ เท็จ ไม่ เป็น คน ที่ สนใจ เหล้า องุ่น มาก แต่ ให้ เป็น ผู้ สอน สิ่ง ที่ ดี งาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok