A A A A A
ทิตัส ๒
สอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตน มีความน่านับถือ มีสติสัมปชัญญะ มีความเชื่อที่ถูกต้อง มีความรัก และความทรหดอดทน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พึงสอนชายผู้สูงอายุให้เป็นผู้รู้จักประมาณตน น่านับถือ ควบคุมตนเองได้ เข้มแข็งในความเชื่อ ในความรัก และในความอดทน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

สอน​ชาย​สูง​อายุ​ให้​รู้จัก​ควบคุม​ตน​เอง ทำ​ตัว​ให้​น่านับถือ สุขุม​รอบคอบ ให้​เจริญ​ขึ้น​ทั้ง​ใน​ด้าน​ความเชื่อ ความรัก และ​ความ​อดทน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้เอาจริงเอาจัง ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มีความเชื่อ ความรัก และความอดทนตามสมควร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้เอาจริงเอาจัง ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มีความเชื่อ ความรัก และความอดทนอันถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พึง สอน ชาย ที่ สูงอายุ ให้ รู้จัก ประมาณตน ใน การ กิน ดื่ม ให้ เอาจริงเอาจัง ให้ มี สติสัมปชัญญะ ให้ มีค วาม เชื่อ ความ รัก และ ความ อดทน อัน ถูก ต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok