A A A A A
ทิตัส ๒
๑๒
และเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
สิ่งนี้สอนให้เราปฏิเสธความอธรรมและโลกียตัณหา และสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างคนที่รู้จักควบคุมตนเอง เป็นคนยุติธรรมและอยู่ในทางพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ความ​เมตตา​กรุณา​นี้ ได้​ฝึก​อบรม​ให้​เรา​ละทิ้ง​ชีวิต​ที่​ไม่​ได้​ให้​เกียรติ​กับ​พระเจ้า และ​ทิ้ง​กิเลส​ตัณหา​ของ​โลกนี้ ความ​เมตตา​กรุณา​นี้​ฝึก​ให้​เรา​มี​ชีวิต​แบบ​คน​ที่​มี​สติ คน​ที่​ยุติธรรม และ​คน​ที่​ให้​เกียรติ​กับ​พระเจ้า​ใน​ยุคนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
สอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุจริตและตามคลองธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
สอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และตามทางพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
สอน ให้ เรา ละทิ้ง ความ อธรรม และ โลกียตัณ หา และ ดำเนิน ชีวิต ใน โลก ปัจจุบัน นี้ อย่าง มี สติสัมปชัญญะ อย่าง ชอบธรรม และ ตาม ทาง พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok